Avloppsrening

Vi utför olika typer av avloppsanläggningar

Tillvägagångssätt

 1. Platsbesök
 2. Projektering
 3. Ansökan
 4. Godkänt beslut från kommunen
 5. Genomförande
 6. Dokumentation
 7. Utförandeintyg
 8. Ev. Serviceavtal 

Erfarenhet

Vi på Ljungsgården besitter lång erfarenhet av utbyggnad av olika avloppsanläggningar från anläggningar för ett hushåll, enskilt avlopp, till större anläggningar med pumpstationer kopplade till enskild anläggning eller till kommunalt avlopp.
För att underlätta för dig som kund hjälper vi dig med hela processen från ansökan till godkänd anläggning.


Information

Nedna finns snabbinfo om olika avloppslösningar under respektiva flik. När vi projekterar en anläggning tar vi bland annat hänsyn till markens beskaffenheter, tillgängligheten på platsen och kundens önskemål.

 

Slamavskiljare eller Trekammarbrunn är brunnen dit spillvattnet först hamnar. Här filtreras vattent så att slammet blir kvar och resten av vattnet går vidare för rening i antingen en "Infiltrationsbädd" eller "Markbädd", som går att läsa om nedan.

En slamavskiljare har en viktig funktion att undvika att slamflykt sker. Uppgiften är att få spillvattnet att röra sig sakta i brunnen, vilket medför att reningen blir bättre och att så rent vatten som möjligt går vidare till bädden. Detta förlänger bäddens livslängd avsevärt. 

Slamavkiljare kan även installeras med flockningsmedel. Det kombinerat med en bädd uppfyller krav för hög skyddsnivå.

När möjlighet till utsläppspunkt i form av öppendike, dräneringsbrunn, eller dräneringsrör finns, rekomenderar vi Markbädd. Markbädd genomförs genom att platsen för

 1. Anläggningen grävs ut och en dräneringsledning läggs med fall till utsläppspunkten.
 2. Ytan singlas upp c:a 20 cm, och vägs av med laser 
 3. Ytan fylls sedan med markbäddssand c:a 50 cm, som vägs av med laser.
 4. På sandlagret läggs spridarplattor ut
 5. På spridarplattorna läggs Biomoduler ut
 6. biomudulerna täcks med fiberduk och återfylls med befintliga massor.

 

 

Infiltrationsbädd kan användas på platser där marken har rätt genomsläpplighet. En infiltrationsbädd (förstärkt infiltrationsbädd) läggs på ett sandlager av markbäddssand och kräver inget utlopp.

Vid installation av infiltrationsbädd krävs först att en provgropp grävs på platsen. Detta för att kunna ta ett jordprov och göra en bedömning av genomsläppligheten med hjälp av en analys.

När du har en begränsad yta att kunna bygga avloppsrening på är Reningsverk ett bra alternativ. Olika minireningsverk finns för anläggningar från ett till flera hushåll. 

På marknaden finns olika reningsverk som även klarar hög skyddsnivå.

Reningsverk har ett inlopp som kommer från huset sedan sker reningen i en stor "tank" sedan krävs ett utlopp för det renade vattnet. 

På bilden syns en BAGA BioDisc 

Sluten tank och BDT-rening är vanligt vid exempelvis fritidsboenden.

 • Sluten tank - Kopplas separat till bara Toaletter.
 • Slutna tankar finns i olika storlekar beroende av kundens behov.

 • BDT  - Kopplas med separat rör till Bad Disc & Tvätt
 • BDT går att bygga med tank och bädd, eller som reningsverk med allt i ett. Detta beror på platsens förutsättningar

 

Vad vi erbjuder


Enskilda avloppssystem är en viktig del av avloppshantering i områden där det inte finns tillgång till det kommunala avloppsnätet. Vi på Ljungsgården Gräv och Transport har lång och gedigen erfarenhet av att projektera och utföra enskilda avloppssystem.

Vi är specialiserade på avloppsrelaterade tjänster och har skapat oss ett gott rykte inom branschen. Med vår expertis och erfarenhet kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för enskilda avloppssystem som uppfyller både dina behov och de gällande miljökraven.

Vid projektering av enskilda avloppssystem tar vi hänsyn till en rad faktorer. Vi utvärderar bland annat fastighetens geografiska läge, markförhållanden och den beräknade avloppsvolymen för att välja den bästa lösningen. Genom att noggrant analysera dessa faktorer kan vi utforma ett system som är effektivt och hållbart på lång sikt.

När det kommer till utförandet av enskilda avloppssystem har vi den nödvändiga utrustningen och kompetensen för att genomföra arbetet på ett professionellt sätt. Vårt team av erfarna och certifierade medarbetare ser till att installationen följer alla säkerhets- och kvalitetsstandarder. Genom att använda moderna metoder och material kan vi garantera att ditt enskilda avloppssystem fungerar korrekt och effektivt.

Vi lägger även stor vikt vid efterföljande underhåll och service av enskilda avloppssystem. Vi erbjuder regelbundna kontroller och rengöringar för att säkerställa att systemet fortsätter att fungera optimalt över tid. Genom att vara proaktiva kan vi upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och åtgärda dem innan de blir mer allvarliga och kostsamma att åtgärda.

Anläggningar i verkligheten


Anläggning för ett hushåll

På bilden ser ni en Markbädd för ett hushåll

 • 16m2 yta
 • slamavskiljare med pump
 • 20cm singel
 • 50cm markbäddsand 

Anläggning för flera hushåll

Här har vi anlaggt en anläggning dimensionerad för fem hushåll med hög skyddsnivå.

 • Markbädd 64m2
 • Slamavskiljare 7m3
 • Flockningsmedel
 • GSM-larm och uppkoppling till support
 • BAGA Pumppaket 

Sluten Tank & BDT

Vid en sommarstuga utanför Linköping valdes att anlägga en sluten tank och BDT-rening. Det var en smidig och kostnadseffektiv lösning på tomten.

 • BDT-rening utan pump, med självfall till dike
 • Sluten tank om 3m3
 • Två ledningar till hus, en för BDT och en för WC
 • BDT (Bad, Disk & Tvätt)

Minireningsverk

På bilden syns ett minireningsverk från Baga kingspan. Produkten heter Biodisc BA och är dimensionerad för ett hushåll.

Platsen för installationen hade sankt mark och ingen bra genomsläpplighet, och bedömningen som gjordes var att varken Markbädd eller infiltrationsbädd var ett bra alternativ.

 • Minireningsverk
 • Hög skyddsnivå
 • Serviceavtal
 • GSM-larm

Ansökningsformulär